A?aç Flüt A??zl???

 

 
 
 
 
 
 

HUBB A?aç Flüt A??zl??? yüksek ses kallitesi ve performans sa?lamak için hassas bir el i?çili?i ve malzeme seçimiyle üretilmi?tir. Yap?m?nda özenle seçilmi?, y?llanm?? ve sertifikal? Grenadil (African Blackwood/M'pingo) ve Mopani a?açlar? kullan?lmaktad?r. Tek parça a?açtan üretilmesi, ince duvarlara sahip olmas?, ergonomik yap?s? ve üstün ses kalitesi sayesinde, dünyan?n önde gelen bir çok flütçüsü HUBB A?aç Flüt A??zl???’n? tercih etmektedir.

 

Mono blok modelinin yan?nda, yine üstün ses kalitesini mükemmel bir performans ile bulu?turan iki parçal? model de bulunmaktad?r.

Teknik Detaylar

A?aç: Grenadil (African Blackwood/M'pingo)¹, Mopani (Mopane)²

 

Tenon Tube: Gümü?

 

Mono blok (Tek parça a?açtan üretilmi?)  veya iki parçal? (gövde ve dudak dayama)

 

Ekstra inceltilmi? yan duvarlar

 

Özel ta??ma çantas?yla birlikte sunulmaktad?r.

 

 

 ¹ Grenadil: Bilimsel ad? dalbergia melanoxylon olan Grenadil (Grenadilla) a?ac? African Blackwood ya da Mpingo olarak da bilinmektedir. Ba?ta Tanzanya ve Mozambik olmak üzere, Senegal’den Do?u Eritre’ye ve Güney Afrika’ya kadar k?tan?n kurak bölgelerinde yeti?en Grenadil a?ac?n?n olgunla?mas? en az 60 y?l sürmektedir. Özgül a??rl??? 1,4 gr/cm³ olan ve siyah renkteki öz kerestesi, akustik özelli?i, sa?lad??? zengin tonlar ve son derece kararl? yap?s? nedeniyle, profesyonel a?aç üflemeli enstrümanlar?n üretiminde tercih edilen bir numaral? a?açt?r. Yava? kurumas? sebebiyle kesimden sonra kütük halinde uzun bir süre bekletilmekte, istenilen boylarda ebatland?ktan sonra ise en az bir y?l dinlendirmeye b?rak?lmaktad?r. Olgun hale gelmesinin uzun y?llar almas? ve kaçak kesimler nedeniyle, tehdit alt?nda olan Grenadil a?ac?, Afrika’n?n birçok bölgesinde koruma alt?na al?nm??t?r. HUBB Enstrüman Atölyesi taraf?ndan kullan?lan tüm a?açlar sadece koruma alt?ndaki (a?açland?rma miktar? kesim miktar?ndan daha fazla olan) Tanzanya ve Mozambik ormanlar?ndan elde edilmektedir.


² Mopani: Bilimsel ad? colophospermum mopane olan Mopani (mopane) a?ac?, Güney Afrika, Zimbabwe ve Mozambik ba?ta olmak üzere Afika k?tas?n?n güneyinde yeti?mektedir. 1,3 gr/cm³ özgül a??rl??a sahip ve koyu kahve rengindeki öz kerestesi, Grenadil a?ac?n?n sa?lad??? zengin tonlara ve akustik özelliklere sahip olmas? sebebiyle profesyonel a?aç üflemeli enstrümanlar?n üretimde tercih edilen en kaliteli a?açlardan biridir. A??r? kesim nedeniyle, son y?llarda ticari olarak bulunmas? güçle?en Mopani a?ac? Afrika’n?n ço?u bölgesinde koruma alt?na al?nm??t?r. HUBB Enstrüman Atölyesi tüm enstrümanlar?nda sadece sertifikal? Mopani a?açlar?n? kullanmaktad?r.


³ Alpaga: Alpacca, New Silver, Alman Gümü?ü (German Silver), Nikel-Gümü? ya da Argentann olarak da bilinen Alpaga, genellikle, %60 bak?r, %20 nikel ve %20 çinko ala??m?ndan olu?maktad?r, bu oranlar kullan?m amac?na göre de?i?iklik gösterebilmektedir. Gümü? kaplamaya en uygun olan Alpaga, bu özelli?i nedeniyle profesyonel klarnet, oboa ve benzer a?aç üflemeli enstrümanlar?n klavyelerinde, flüt, saksafon ve trompet gibi enstrümanlar?n üretiminde kullan?lmaktad?r. HUBB Enstrüman Atölyesi taraf?ndan üretilen tüm klarnetlerin klavyeleri ve borular? Alpaga malzemeden üretilip, 50µ saf gümü? kaplanmaktad?r.