Solo Seramik Darbuka

 

 
 
 
 
 
 

HUBB Solo Seramik Darbuka’n?n üretimimde kullan?lan özel seramik kal?plar?, üretilen her enstrüman?n ayn? a??rl?kta olmas?n? (± 150 gr) ve dolay?s?yla tüm enstrümanlardan doyurucu ve zengin tonlar elde edilmesini sa?lamaktad?r. Geleneksel Osmanl? çinileriyle süslenen ve s?ralt? tekni?iyle kaplanan HUBB Solo Seramik Darbuka, bu sayede hem mükemmel bir görünüme sahip olmakta hem de kirlenme ve y?pranmalara kar?? korunmaktad?r. En kaliteli do?al derilerin özenle çekilmesi, görünümü ve sa?lad??? tonlar nedeniyle Türkiye’de ve dünyada birçok sanatç? gerek sahne performanslar?nda gerekse stüdyo çal??malar?nda HUBB Solo Seramik Darbuka’y? tercih etmektedir.

Teknik Detaylar

Yükseklik: 45 cm

 

A??rl?k: 4,5 kg

 

Deri Çap?: 9" (23 cm)

 

Deri Özelli?i: Do?al deri (Keçi, o?lak, s???r)

 

Özel ta??ma çantas? ve ?s?tma lambas? ile birlikte sunulmaktad?r.